Multikulturalizm

MULTIKULTURALIZM: SZANSA CZY ZAGROŻENIE?

1. Podstawowe pojęcia: Wielokulturowość, pluralizm, multikulturalizm
2. Zmiana kulturowa: integracja, asymilacja, tożsamość
3. Migracje i migranci
4. Droga do polityki wielokulturowości: USA
5. Droga do polityki wielokulturowości: Wielka Brytania, Kanada, Australia
6. Droga do polityki wielokulturowości: Europa (Francja, Niemcy, Holandia, UE)
7. Wielokulturowość w Polsce. Imigranci w Polsce
8. Islam i islamofobia: Muzułmanie w Europie
9. Polityka różnicy
10. Multikulturalizm a liberalizm
11. Multikulturalizm a welfare state
12. Feminizm a multikulturalizm
13. Wolność słowa
14. Poprawność polityczna
15. Neutralność światopoglądowa a multikulturalizm

literatura podstawowa:

Modood T., Multikulturalizm, Poznań 2014.
Kymlicka W., Współczesna filozofia polityczna, Warszawa 2009, s. 397-452.
Savidan P., Wielokulturowość, Warszawa 2012.
Szahaj A., E pluribus unum? Dylematy wielokulturowości w politycznej poprawności, Kraków 2004/2010.

literatura dodatkowa:

Fraser N., Honneth A., Redystrybucja czy uznanie? Debata polityczno-filozoficzna, Wrocław 2005.
Golka M., Imiona wielokulturowości, Warszawa 2010.
Scheffer P., Druga ojczyzna. Imigranci w społeczeństwie otwartym, Wołowiec 2010.
Buruma I., Śmierć w Amsterdamie. Zabójstwo Teo van Gogha i granice tolerancji, Kraków 2008.
Bobako M., Demokracja wobec różnicy. Multikulturalizm i feminizm w perspektywie polityki uznania, Poznań 2010.
Włoch R., Polityka integracji muzułmanów we Francji i Wielkiej Brytanii, Warszawa 2011.
Jelloun T.B., Co to jest islam? Kraków 2015.
Göle N., Muzułmanie w Europie. Dzisiejsze kontrowersje wokół islamu, Kraków 2016.
Geisser V., Nowa islamofobia, Warszawa 2009.