Cel konferencji

Zakład Filozofii Polityki Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji poświęconej ewolucji myśli liberalnej.

Przedmiotem obrad konferencji jest transformacja liberalizmu społecznego, kojarzonego z silnymi akcentami wspólnotowymi, definiowaniem wolności w jej pozytywnym sensie i wspierającego wartość dobra wspólnego i sprawiedliwości społecznej. Liberalizm tej formy wywarł istotne znaczenie w historii XX wieku tworząc intelektualne podstawy dla konstrukcji państwa dobrobytu. Konferencja skupia się na dwóch głównych nurtach liberalizmu społecznego: „nowego liberalizmu” oraz liberalizmu egalitarystycznego śledząc ich interpretacje liberalnych środków i celów. Koncepcje wartości determinujących myślenie liberalne tj. wolności, równości czy własności prywatnej nie stanowią jednolitego trzonu dla teorii liberalnej. Ich transformacja od czasów J.S. Milla, aż po współczesne koncepcje sprawiedliwości wyznacza spójną drogę liberalnej refleksji nad państwem wyznającym liberalne zasady.

Pobocznym celem konferencji jest próba przywrócenia do kanonu współczesnej myśli politycznej „nowych liberałów”: L.T. Hobhouse’a oraz J. Hobsona, a także przyjrzenie się egalitarystycznym wątkom we współczesnej filozofii politycznej (J. Rawls, R. Dworkin, B. Barry): neutralności politycznej czy wielokulturowości.

Kolejnym celem konferencji jest zweryfikowanie tezy o ideologicznym pokrewieństwie nurtów liberalizmu społecznego („nowego liberalizmu” i liberalizmu egalitarystycznego), wedle której koncepcje wartości definiujących miejsce powyższych nurtów stanowią o ich ideologicznej spójności.

Wykład inauguracyjny podczas konferencji wygłosi Prof. Michael Freeden, z Uniwersytetu w Oxfordzie.

Konferencja odbędzie się 22 października 2014 roku.

Zaproszenie do udziału w konferencji jest skierowane do badaczy teorii i filozofii politycznej, a także wszystkich zainteresowanych tradycją liberalną w myśli politycznej.

Konferencja obejmuje następujące zagadnienia:

– wpływ idei republikańskich na doktrynę liberalną
– liberalizm klasyczny a liberalizm społeczny
– miejsce wolności w hierarchii ideologicznej współczesnego liberalizmu
– konflikt wartości we współczesnym liberalizmie
– ideowe założenia myśli liberalizmu społecznego
– wolność negatywna a wolność pozytywna